سوئیت شیراز   
 مقالات ارايشي مقالات ارايشي .

مقالات ارايشي

فروغ و آينه در تالار هاي گريم و زيبايي

 بهترين كرم پودر
در‌اين مقاله آموزشي و نسبتاً طولاني ولي بي نقص، نكات اساسي در زمينه ي گريم و نكات مهم براي گريم اروپايي و سينمايي را خواهيد اموخت، به نحوي كه در‌اين فراگيري مراحل گريم عروس و مشتري به سبك اروپايي از نخستين آيتم بازنگري قرار گرفته و تا آخر گريم خير و خوبي داشته باشيد آماده شده‌است. اميدوارم از اين نوشته‌ي‌علمي جمع آوري گرديده به وسيله سورا لذت ببريد و استعمال كنيد. هم پا سورا باشيد.
فروغ و آينه در تالار هاي گريم و زيباييدركار گريم گوشه و كنار تالار حائز اهميت اكثري ميباشد، به آينه ۱/۱در ۱/۱ يا اين كه ۱/۱۰ در ۱/۱۰ نياز است. اين آينه صاف و عمود بر ديوار فارغ از موج است. آينه با كناره اي رنگ زرد و سپيد كه نورپردازي مي گردد، به صورتي كه دو منشاء نور و روشنايي بالاي آينه يك كدام از زرد رنگ و يكي‌از سپيد و دو مرجع فروغ و روشنايي كنار آينه كه به طور معادل و دو مرجع نوروفروغ دركنار آينه  سمت راست و چپ قرار ميگيرد. از چراغ هاي معدود مصرف و مهتابي به ذوق ي خودتان  مي‌توانيد به كارگيري فرمائيد منتها نورها خيلي زياد و  خير خيلي نادر باشد. روشنايي تالار مي بايست استاندارد باشد در شرايطي‌كه صرفا از نورسفيد استعمال شود رنگ را روشنتر نشان ميدهد و روشنايي در صورتي‌كه صرفا زردرنگ باشد فوني كه روي فيس استعمال مي كنيم يك مرتبه تيره خيس نشان مي‌دهد و وقتي كه عمل به پايان برسد، صاحب كار در مقابل نور و روشنايي طبيعي قرار گيرد چيزي كه در تالار بود،  نخواهد شد زيرا ما نسبت به نور و روشنايي زردرنگ يا اين كه سپيد عمل را انجام دادا ايم. پس ما بايستي به طور تساوي از نورهاي رنگ زرد و سپيد روي آينه مان به كار گيري نماييم تا آرايشي كاملاطبيعي به دست بياوريم و منجر نشود فون ها تيره خيس يا اين كه روشنتر چشم شود .

اردمي
نورپردازي درسالن ها خيلي مهم ميباشد. هنگامي كه روي آينه از فروغ استعمال مي‌كنيم و هنگامي كه نوروفروغ به طور تساوي روي صاحب كار (عروس) تابيده مي‌شود، از جهت هاي متفاوت ديگر نبايد هيچ نوري تابيده شود حتي روشنايي از پنجره يا اين كه در هم نبايد تابيده شود. يك اتاق بدون نور سواي. هيچ نوروروشنايي طبيعي صرفا نوري كه از روبرو از آينه به طور مشتري تابيده ميشود عمل را به ما نشان ميدهد.
آينه بايستي طوري قرار بگيرد كه فيس مشتري، عروس يا اين كه داماد و يا اين كه گونه ما دقيقا ميانه آينه قرار بگيرد، اين نباشد كه آينه خيلي بالا نصب شود كه فيس مشتري تحت آينه قرارگيرد، آينه طوري نصب مي‌گردد كه رخ مشتري يا اين كه جور دقيقا ميانه مركزيت آينه قرار گيرد. چرا؟ بايستي درمركزيت قرارگيرد كه‌اين نورها به صورت تساوي از بالا و زير و راست و چپ به طور مشتري بتابد در شرايطي كه آينه فراتر قرارگيرد نوروفروغ فراتر تابيده ميگردد و اين فعاليت يك نقص به حساب آورده مي شود .
شما در‌حالتي كه به باشگاه بدنسازي دقت كرده باشيد نوروفروغ از بالا تابيده مي گردد زماني از بالا فروغ و روشنايي تابيده مي‌شود، برجستگي ها خودشان را بيش تر نشان ميدهند در باشگاه بدنسازي فروغ را از بالا مي تابانند كه اندام شخص و پستي بلندي هاي آن طولاني تر و تشديدتر شود وخودشان را طولاني تر نشان دهد اما ما در گريم سينمايي و اروپايي وحتي ميكاپ هايي كه در سطح قديم مي باشند، فروغ و روشنايي مي بايست به طور كامل از روبرو تابيده شود تا ما بتوانيم نقص ها وايرادها را از فيس برداريم.
تفاوت گريم در رخ هاي گوناگوندر گريم سينمايي و عروس بيش تر روي متعادل سازي زوم ميگردد اين وجود ندارد كه كاري را ما بلد باشيم و روي كليه پياده كنيم. مثل تالار هايي كه يك سبك گريم را بلدند و روي همگي ي مشترياش آن را پياده مي نمايند و مطمئنا اين ميكاپ كه روي همگي پياده مي‌نمايند روي برخي ها خوب مي نشيند و روي خيلي از فيس ها پاسخ نمي دهد و اين دليلي ميباشد كه بعضا از عروس ها خوب در ميايد و بعضا ها خوب در نمي آيد. زيرا هر صورتي گريم منحصر خودش را داراست. ميكاپ و پيرايش منحصر به فرد خودش را داراست پس ما مي بايست حافظه بگيريم كه گريم منحصر به فرد به آن چهره را طبق ضابطه گريم سينمايي يا اين كه اروپايي عروس انجام دهيم.
صندلي گريم در تالار ها انواع مختلفي دارا‌هستند اما صندلي استانداردي كه ما براي تالار تعيين مي‌كنيم يك صندلي تماما ۹۰ مرتبه ميباشد كه عروس به طور ۹۰ سكو روي آن قرار مي‌گيرد صورتش تماما روبروي اينه و هيچ زاويه اي رو پشت ندارد و به عقب نخوابيده ميباشد، و خير شيبدار به سمت جلو هست. در صورتي‌كه ۹۰ درصد تالار دارها ميز ميكاپ يا اين كه صندلي ميكاپ شان، ميز خوابيده ۴۵ رتبه به سمت عقب ميباشد كه عروس روي آن درازكش مي گذارند و يك صندلي تحت خودشان قرار مي‌گيرند و استارت به عمل ميكاپ مينمايند كه‌اين عمل تماما خطا ميباشد. زيرا ما لحظه به لحظه آينه را نگاه مي‌كنيم كه خطاي مشاهده كرد پاك بشود.
درفاصله نزديك هنگامي به چيزي نگاه مي كنيم مطمئا خطاي روءيت كرد داريم وخطاي روئت كرد در مسافت دورتر از دربين مي‌روند. ما رخ مشتري را در آينه كه در مسافت نيم متري ما مي باشد، خيلي بهتر مي بينيم، حالا مي‌خواهيم زوم كنيم و ايرادها را بيابيم پس عروسمان را با زاويه ۴۵ جايگاه فعاليت ميكنيم و در آينه ببينيم با زاوي ه۴۵ مرتبه آن ايرادها را ديديم و تشخيص داديم و رفع كرديم. در شرايطي‌كه اين در وضعيت ۹۰ سكو ايستاده برمي گردد. اون كاري كه درحالت ۴۵ سكو انجام داديم وتوي آينه ميبينيم وجود ندارد .پس مي بايست عروس به طور ۴۵ جايگاه در مجلس حاضر شود كه جمعيت از ذيل ۴۵ سكو بيينند (-: ،كه آن فعاليت قشنگ چشم شود كه ميز مي بايست تماما ۹۰ جايگاه باشد و ايرادها را صحيح تشخيص بدهيم .
 
آرايش و پيرايش و گريم عروسپس از اينكه ما صندلي، نوروروشنايي و آينه را به طور استاندارد تهيه و قرار داديم، عروس روي صندلي مينشيند. در آستانه عمل (مرحله ي اوليه) تشخيص دادن پوست رخ عروس خيلي مهم ميباشد يعني شما مي بايست تشخيص دهيد كه پوست عروس چرب , كم آب و عادي و يا اين كه مختلط ميباشد .
بعضا از پوستها هم مي‌باشند كه پوستي حساس دارا هستند ما با اين كاري نداريم تنها ما مي خواهيم پوست را به تعادل برسانيم.
گريم پوست هاي چربپوست هاي چرب را بايستي چربي شان را از آن بگيريم ولي لازم به ذكر ميباشد كه عروس ما كسي وجود ندارد كه بگويد اينجانب عروسم و امروز عروسيمه و اين تايم فعاليت را انجام دهيد. اينجانب در كلاسهايم مدلهايي كه انجام ميدهيم هيچ فعاليت و هيچ پيش درآمدي به آن رخ ندارم و در آن لحظه عمل را توضيح ميدهم فعاليت در موقعيت طاقت فرسا يعني از قبلي روي پوست پاك سازي انجام نداده ام و ماسكي روي فيس فعاليت نشده و هيچ آيتم اي و عمل مثبتي روي پوست ما انجام نشده ميباشد.از پوستهاي چرب مي بايست چربيشان را بگيريم .البته ما پيشين از اينكه عروس بخواهد بيايد تالار مي بايست تطهير روي پوست چهره انجام بشود و ماسك مرتبط با آن پوست را روي رخ انجام دهيد و كارهايي را كه لازم ميباشد را انجام دهيد و پوستي كه چرب ميباشد را بهتر ميباشد اوليه تطهير انجام دهيد و براي از در بين بردن چربي اين پوست مي توانيد از شير منزه كن و از دستمال مرطوب و از پنبه و از آب و الكل به كار گيري نمائيد البته تجربه اي كه دارم و خلاقيت خودم ميباشد از خمير ريش اركو كه اقايون پس از تراشيدن فيس به كارگيري مي‌كنند را به كارگيري فرماييد. يه خرده خمير ريش را مثل خمير دندان به اندازه دوسانت در درون پياله اي ميريزيم و مقدارخيلي نادر اب ميريزيم و با فرچه منحصر به فرد يا اين كه قلموي رژگونه به كار گيري مي‌كنيم كف صحيح مي گردد اين كف را روي فيس مشتري قريه دقيقه قرار مي گيرد چربي را از پوست مي‌گيرد منتها آبي‌رنگ كه بدين خمير طولاني تر مي‌گردد در شرايطي كه زياد باشد وارفته مي شود وروي چهره نمي نشيند و كف خيلي وا رفته را نميتوانيم روي پوست انتقال دهيم و چنانچه آب نادر باشد مثل كچ زود محكم مي‌شود و گشوده تلاش خودش را ندارد پس مي بايست قلق مقدار آبي رنگ كه براي اين عمل صحيح مي كنيم را بدست بياوريم .در شرايطي‌كه چربي پوست خيلي زياد باشد اين عمل را دوبار ميتوان روي پوست انجام اعطا كرد تا هنگام فعاليت به اختلال برنخوريم.
گريم پوست هاي كم آبپس از پوست چرب نوبت به پوست كم آب مي سيد كه عمل كردن با پوست كم آب خيلي سختر از پوست چرب ميباشد زيرا قسمتي از پوست كه كم آب مي‌باشند، فون فارميكي كه به كارگيري مي‌كنيم روي پوست نمي خوابد و پوست پوست ميگردد و كرم و يا اين كه فوني را كه به كارگيري ميكنيد را پس مي دهد. پوست هاي كم آب را بايستي بخور بدهيم و اب رساني انجام دهيم ماسك ابرسان خوب بايستي روي اين پوستها عمل كنيم كه بتوانيم به پوست رطوبت دهيم وحتي ما به عروسمان مي گوييم كه اب اشاميدني زياد به كارگيري نمايد كه پوشت شادابتر شود و آب روي پوست خيلي تاثير مثبت داراست و براي اينكه آب جذب پوست شود و عروس مشكلي با تناول كردن مايعات پيش نيايد به همدم آب يك مقداري ابليمو به كارگيري كند كه آب جذب شود و بدنش آب را دفع نكند.
براي پوست هاي كم آب از آندربيس مي توانيد به كار گيري نمائيد، كه سبب ساز مي شود كه پوست تازگي خودش را بدست بياورد  وفون و يا اين كه كرمي را كه پرورش فعاليت م يكنيم را جذب نمايد منتها آندربيس را كه عمل كرديم ۱۰ دقيقه مكث مي كنيم و به طور بدون نقص روي پوست پخش كرده و ماساژ مي‌دهيم بعداز ۱۰ دقيقه استعمال از آندربيس آغاز به انجام گريم فرمائيد.
گريم پوست هاي عاديپوست عادي كه پوست هاي خيلي خوب مي باشند و هيچ مشكلي ندارند و با انجام دادن يك‌سري ماسك روي پوست فيس مهيا ي عمل كردن روي پوست است.
پوست هاي مختلط تشخيص دادنش پوست هاي مختلط مقداري مشقت بار ميباشد. پوست مختلط پوستي ميباشد كه روي بيني چرب ميب اشد و سيرتكامل وپ يشاني كم آب ميباشد و يا اين كه روي بيني كم آب و سيرتكامل و پيشاني چرب ميباشد.
تشخيص پوست چرب و كم آبتشخيص دادن گونه هاي پوست ها عمل مشقت وجود ندارد معمولا پوستي كه چرب ميباشد تحت نوروروشنايي ميدرخشد و چربي آن محسوس ميباشد و انگشت روي آن بكشيد انگشت درخشان ميشود و روي دستان انتقال پيدا مي‌كند وچرب مي شود. پوست كم آب يك معدود روي فيس شكاف شكاف دارااست و يا اين كه پاره اي پوسته پوسته باشد و گشوده هم كم آبي آن ها خودش را داراست نشان ميدهد.
 
تشخيص وضعيت و مدل رخبعداز اينكه حالت را مهيا كرديد و پوست را تشخيص داديد و پوست رخ را براي گريم به تعادل رسانديد، حالا شما قالب يا اين كه استكان رخ مشتري را بايستي تشخيص دهيد، كه گريم منحصربه‌فرد به خودش را پياده فرماييد، شما نمي توانيد هيچ صورتي را پيدا نماييد كه سايه پر‌نور هاي صورتش با رخ ديگر برابر باشد و يا اين كه كانتورينگ يا اين كه هايلايت آن با رخ ديگر برابر باشد هيچ صورتي مشابه، رخ ديگري وجود ندارد. حتي‌د‌ر يك خانواده پنج نفره پنج گريم متفاوت روي فيس ها بايستي پياده شود، طبق فرورفتگي هاي رخ و طبق تپل و لاغري آن فيس و  ايرادهايي كه آن چهره داراست، گريم و ميكاپ بايستي صورت بپذيرد. مثل اثر انگشت كه هركس اثر انگشت منحصر به خودش را داراست در رخ ها هم هركس گودال ها و برجستگي هاي منحصر به فرد به خودش را دارااست، ما بايستي بتوانيم ليوان رخ را تشخيص دهيم كه توي چه استكان و چه سبكي و چه صورت هندسي اين ليوان قرارگرفته ميباشد. برفرض نمونه استانداردترين جامي كه براي چهره در لحاظ مي گيريم رخ بيضي ميباشد. ما بايستي بتوانيم استكان ها و گونه هاي هندسي متعدد فيس را به سمت بيضي انتقال دهيم و آن را تبديل به صورت بيضي تبديل كنيم. يعني :
چهره قلبي كه پيشاني پهن خيس از رخ ميباشد و به زنخدان چهره كه ميرسد باريك مي‌شود.چهره مثلث كه پيشاني باريك و زنخدان رخ پهن خيس مي‌گردد. چهره مستطيل كه چهره كشيده وزاويه دار ميباشد وسمت پيشاني به طور كامل پهن و سمت زنخدان هم چهره پهن ميباشد.فيس مربع كه مثل چهره مستطيل ميباشد منت ها يه خرده كوتاهتر ميباشد.فيس گرد كه به طور كامل گرديش مشخص و معلوم ميباشد و گونه هاي ديگر از فيس كه مو جود مي باشند. ما مي بايست اين ها را به سمت بيضي سوق دهيم. 
آرايش و پيرايش و ميكاپ براي اشكال فيسحال چطور بايستي به سمت بيضي سوق دهيم و گونه هاي متفاوت هندسي فيس را به طور بيضي انتقال دهيم ما يك خط بيضي در رخ مشتري در ذهنمان رسم و استارت به فعاليت مي‌كنيم يعني ما مي بايست يك خط بيضي را روي فيس مشتري كه رخ قلبي داراست رسم كنيم. در ذهنمان مطمئنا كناره هاي بالاي پيشاني از اين خط بيضي كه رسم كرديم بيرونتر مي‌باشند يعني اين ها مي بايست تيره فعاليت شود. تيره فعاليت كردن سبب مي‌گردد كه يك پاره اي نصيب پر رنگ، گود شود و پر‌نور فعاليت كردن منجر ميگردد نصيب گود، پر رنگ خيس شود و با پر‌نور فعاليت كردن بخش اعظمي از مورد ها را به طور بيش تر مي‌كنيم. پس خط بيضي را كه روي رخ رسم كرديم و آغاز به عمل كردن مي‌كنيم بخش هاي كناره ي بالاي پيشاني به طور قلبي اين ها از خط قلبيمان خارج مي زند و بيش تر مي باشند و اين ها را تيره فعاليت مي كنيم كه پاك شود و در مقابلش نصيب زير زنخدان را كه باريكتر ميباشد و موقعيت مثلث دارااست اين نصيب بغل زنخدان را خط بيضي كه در چهره رسم كرديم اين را لبريز نميكند. يعني به طور گشوده وكشيده و باريك ميباشد و ما باروشن عمل كردن بغلهاي زنخدان و فك زير  سبب مي گردد كه‌اين را  يك مقدار حجيم خيس و با پر‌نور فعاليت كردن منجر مي‌شود يك مقدار خارج زده شود و خطاي روءيت كرد به وجود بيايد و آن خطاي مشاهده كرد كه درصورت بيضي رسم كرديم را لبريز نمايد يعني با پر‌نور كردن بغل زنخدان و حجيم و پف مي‌دهيم و با تيره فعاليت كردن كناره هاي بالاي پيشاني اين را گود مي‌كنيم و تو مي بريم و از در ميان مي بريم.
 
تمجيد كلي گريم و مقايسه آن با عكس و فيلمگريم يعني خطاي روءيت كرد، يعني ما خطاي روءيت كرد به وجود مياوريم كه يك‌سري ايرادهاي فيس چشم نشود گريم اين وجود ندارد كه ما بتوانيم همگي ي ايرادها را از در ميان ببريم، گريم اين ميباشد كه تا آن جايي كه از دستمان برمي آيد و آن زايده روي پوست اذن بدهد آن را محو كنيم و با خطاي مشاهده كرد سبب شويم كه چشم نشود. اين سيرتكامل وجود ندارد كه هر كس گريمور ميباشد استغفرالله خداست و مي تواند تمامي چيز را صحيح نمايد يا اين كه تاراج پلاستيك وجود ندارد كه تمامي ايرادهاي رخ را رفع نمايد. تا آن جايي كه ضابطه اذن ميدهد و از دست ما برمي ايد ايرادهاي جزيي و كلي را از فيس را از در بين ببريم، دوستان عزيز درجريان باشند كه عكس هايي كه در وب نهاده مي‌گردد سوءتفاهم پيش نيايد همگي خير اما ۹۰ درصد عكس ها روتوش دارا‌هستند و حتي از فيلم هايي كه از سينماي جمهوري اسلامي ايران و سينماي بيرون مي‌بينيم و پخش ميشوند بوسيله دوربين هايي فيلمبرداري ميگردند كه از نگاه مقداري وكيفي خيلي در سطح بالايي ميباشند و در سينماهايي كه شرايط فعلي موجود هست را نميشود با سينماي ۱۰ سال پيش مقايسه كرد يعني ۱۰ سال پيش صرفا هنرگريمور بود كه ميتوانست رخ هنر پيشه را شر و خوب و بد نشان دهد البته در سينماي اكنون و فعلا سينماهاي آن سوي مرز پيشرفت تكنولوژي و دانش و آمدن خيلي از صنعتها و تكنولوژي سينمايي دوربين هايي كه دوستان خوب ابتكار و پباده سازي كردند و ساختند اينها به امداد گريمور آمده اند يعني دوربين ها آمدند نصف عمل گريمور را انجام مي‌دهند. يعني اينقدر كيفيتشان بالا وخوب ميباشد كه چندين ايرادهايي كه روي چهره بازيگر ميباشد قابل مشاهده وجود ندارد سبب ميشود اينها چشم نشوند وخودش در طول فيلمبرداري روتوش مينمايد اين وجود ندارد كه كاري كه شما مي كنيد با كاري كه در تلويزيون ميباشد مشاهده ميشود  قابل مقايسه ميباشد حتي اشخاصي كه تالار دارا هستند عكس عروس هاشون را كه دراينترنت مي گذارند و به اشتراك مي گذارند سبب سو تفاهم نشود اما ۹۰ درصد اينها از دسته هايي استعمال ميكنند كه فيس به طور كامل زيباست يعني دماغ فعاليت گرديده و لب پروتز و سيرتكامل داره با يك برنزه كردن بي آلايش عروس اماده مي گردد.
براي كانتور و هايلايت هايي كه به وجود آورديم، از ترفند هاي سينمايي استعمال مينمايند يعني گذشته از اينكه فعاليت گريم و خوشگل سازي را انجام دهند پيشين از عكس عمل زشت سازي و يا اين كه كهن سال سازي روي آن رخ انجام ميدهند و عكاس عكس گرفته يعني با طريق زشت سازي و يا اين كه پيرسازي رخ يك‌سري چاله هاي چهره را يكسري لك ها و ايرادها در فيس به وجود اوردند حتي عوض اينكه دماغ را كوچك نمايند درشت خيس كردند عكس تهيه و تنظيم گرديده و آن گاه در صورتي چهره را بشويند و تطهير نمايند زيبايي خودش را داراست وكار خوشگل سازي را روي آن انجام مي‌دهند و عمل خيلي خيلي خوشگل به چشم مي خورد اينها ترفندهايي ميباشند كه دوستان عزيز درجريان آن نيستند بايستي كننده عمل باشيد تا بتواني مچ بگير يد.
تشخيص دادن اين ايرادها را حتي گريمور با ديدن يك عكس ميتواند تشخيص دهدكه اين عكس روتوش داره يا اين كه عمل فعاليت طبيعيه. ما يكسري چاله و برجستگي ها را روي چهره داريم كه به طور طبيعي اند زمانيكه روتوش روي رخ انجام مي گردد اين گودال ها وبرجستگي هاي رخ از در بين مي‌روند و يك مقدار فيس كتابي به خودش مي گيرد و تصنعي به نظرميرسد و يك گريمور اين تصنعي بودن رخ را مي‌تواند تشخيص دهد.
 
قالب يا اين كه استكان رخ در گريمدرمورد كادر چهره يا اين كه استكان چهره مي خواهيم بگوييم يك موقعيت جمجمه راتوضيح مي دهيم
چهره مستطيل راتوضيح مي دهيم كه بيش تر متوجه گرديد.برچسب: بهترين كرم پودر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۵۲:۱۶ توسط:عباسي موضوع:

تمجيد مزو وايتمزو وايت

 بهترين كرم پودر

تمجيد مزو وايتمزو وايت علاوه بر اينكه يك تكنيك كلي براي تغيير و تحول رنگ پوست به رنگ دل‌خواه ميباشد، يك سرم بهداشتي و آرايشي هم مي‌باشد. مزو وايت فارغ از الكل، پارابن، بو و مواد حساسيت‌زا بوده و براي به كار گيري محدوديت پوستي ندارد. اين سرم بهداشتي در كلينيك تخصصي به امداد متخصص فن‌اي پوست و گيسو، طي مراحلي به رنگدانه‌هاي پوست نفوذ كرده و سبب تغيير تحول رنگ پوست مي گردد.
مورد ها به كارگيري از مزو وايتتغيير‌و تحول رنگ پوست با مزو وايت كاربرد فراواني داراست. به‌تيتر نمونه براي از در ميان بردن تيرگي به دور ديده و لب،‌ لكه هاي جاي جوش، لك و پيس، ماه گرفتگي و غيره مي‌قدرت از مزو وايت امداد گرفت. همگي‌ي تيم‌هاي پوستي چرب، كم آب،‌ مختلط و حساس ميتوانند به راحتي از اين تكنيك به كار گيري نمايند. ولي كساني كه بيماري‌هاي پوستي شديدي دارا هستند،‌ افرادي كه پوست آنها به علت كهولت سن به‌شدت چروك ميباشد و اشخاص كمتر از ۱۵ سال مجاز به استعمال از مزو وايت نيستند.
پروسه انجام مزو وايتبراي انجام مزو وايت نخست پوست پاك سازي مي گردد. آن‌گاه با انگيزه مفتوح كردن فوليكول پوست از كمپرس گرم به بازه زماني ۱۰ تا ۱۵ دقيقه به كارگيري مي‌گردد. در پي به‌طور بي نقص حوزه‌‌ي مدنظر را ضد عفوني مي نمايند. با انجام پروسه گذشته، نوبت به به كارگيري از سرم مزو وايت ميرسد. سرم مطلوب جور و رنگ پوست مشتري را روي پوست مي گذارند و با ياري دستگاه منحصر به فرد به طور دوراني و پات‌ساعت‌گرد از بالاترين نقطه چهره تا تحت ماساژ ميدهند. اين مراحل چيزي حدود ۱ ساعت دوره مي برد. پس از كار مزو وايت، ممكن ميباشد چهره قرمز رنگ به لحاظ رسد. معيار اين قرمزي از شخصي به شخص ديگر متعدد ميباشد. بهتر ميباشد تا ۶ ساعت بعداز اتمام اين روند پوست با آب تماس پيدا نكند.
عارضه ها جانبي مزو وايتتغيير تحول رنگ پوست با مزو وايت فرايندي ميباشد كه در صورتيكه اصولي انجام نشود، صد رد صدً عارضه ها جانبي به‌هم پا خواهد داشت. جراحت به رنگدانه‌هاي پوست و لكه لكه شدن آن، برگشتن رنگ پوست به موقعيت اول خويش، قرمز رنگ شدن پوست براي بازه طولاني و حساس شدن پوست در مقابل نوروفروغ خورشيد و دماي هوا از پاراگراف عارضه ها جانبي ميباشند كه ممكن ميباشد بر شخص عارض شود. اهميت كيفيت سرم مزو وايت، معتبربودن كلينيك، فن‌اي بودن متخصص و بهداشتي بودن امكانات، مهم ترين فاكتورهايي ميباشد كه بايستي هنگام انجام مزو وايت به آن اعتنا كرد.

اردمي
حرف آخري

همت كرديم هرآنچه در رابطه تغيير تحول رنگ پوست با مزو وايت و كرم پودر مي‌دانستيم با شما دربين بگذاريم. در صورتي‌كه هزينه‌ي زياد و دلايل جانبي احتمالي مزو وايت شمارا به تاءمل خريد شايسته ترين كرم پودر انداخت،‌ سفارش ميكنيم به دكان اينترنتي اردمي – منشاء تخصصي محصول ها آرايشي، بهداشتي و تندرستي رجوع‌كنيد و بعد از «باز‌نگري نكات مهم گزينش شايسته ترين برند كرم پودر براي اشكال پوست‌»، از در بين معتبرترين برندها، جنس مطلوب رنگ و گونه پوست خويش را تعيين فرماييد. كارشناسان كارآزموده‌ي مجموعه اردمي نيز فراهم‌ي پاسخگويي به ابهامات شما ميباشند.


برچسب: بهترين كرم پودر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۵۸:۱۴ توسط:عباسي موضوع:

هنگام خريد كرم‌ پودر به آنان دقت داشته باشيد.

 بهترين كرم پودر
در‌اين مقاله به نكته‌هايي اشاره مي كنيم كه بهتر ميباشد هنگام خريد كرم‌ پودر به آنان دقت داشته باشيد.
چه كرم پودري بخرم؟كرم‌ پودر از گزاره توليدات آرايشي ميباشد كه تاثير قابل‌ توجهي در زيبايي فيس داراست و در صورتي‌كه رنگ و بافت آن به صدق تعيين شود، قادر است خللهاي چهره را بپوشاند و رخ را زيباتر نمايد البته تعيين خطا قادر است موقعيت ماسيدگي روي فيس ساخت و رخ را از وضعيت طبيعي بيرون نمايد. درين مقاله به نكته‌هايي اشاره ميكنيم كه بهتر ميباشد هنگام خريد كرم‌ پودر به آنان دقت داشته باشيد.
 
چه رنگ كرم‌ پودري مطلوب پوست شماست؟هنگام تعيين كرم‌ پودر 3 رنگ را آزمون فرمائيد؛ رنگ همرنگ با پوستتان، طيف رنگي پر‌نور‌خيس و طيف رنگي تيره‌خيس. هركدام از اين 3 رنگ را روي خط زنخدان آزمون و حوصله نمائيد تا كرم‌ پودر جذب پوست شود. هر رنگي كه محوتر شد، يعني براي پوست شما مطلوب‌خيس ميباشد. در‌حالتي كه قابليت و امكان آزمون كرم‌ پودر وجود نداشت، شيشه كرم‌ پودر را جلوي زنخدان‌تان بگيريد تا متوجه گرديد كدام رنگ به پوستتان نزديك‌خيس ميباشد.
 
چه مدل كرم پودري بخريم؟كرم پودر مايعكرم‌ پودرهاي مايع پوشانندگي ضعيفي دارا‌هستند. با اين درحال حاضر تعداد مصرف‌كنندگان شان بالاست و مطلوب هر دسته پوستي مي‌باشند. اين دسته كرم‌ پودر را به آساني با اسفنجي مرطوب مي‌اقتدار روي پوست پخش نماييد. استعمال از مرطوب‌كننده تحت آن نيز مشكلي توليد نمي‌نمايد.
 
كرم پودر فوميواحد سنجش پوشش‌ دهي ماوس‌ها (فوم‌ها) ميانگين ميباشد. اين جور كرم‌ پودر، در واقع، تركيبي از پودر و كرم مرطوب‌ كننده و مطلوب پوست‌هاي مختلط و چرب ميباشد. هنگام مصرف ماوس‌ها مي بايست مقداري آنان‌را در دستتان گرم فرماييد تا بهتر روي پوست بخوابد.
 
كرم پودر خامه‌ايگونه هاي خامه‌اي و غليظ پوشانندگي جامعي دارا هستند. به راحتي روي پوست پخش مي شوند و به‌ادله غلظت بالا و پوشانندگي عالي و ماندگاري خير و خوبي كه روي پوست دارا هستند، پرطرفدارند. معمولا آرايشگران از اين دسته كرم‌ پودر براي پوشاندن لك و نواقص چهره استعمال ميكنند.
 اردمي
كرم پودر رنگياين گونه مرطوب‌ كننده‌ها نيز از اشكال كرم‌پودرها محسوب ميگردند. معيار پوشانندگي آن ها به نسبت، ميانگين رو به ضعيف و مطلوب اشخاصي ميباشد كه رغبت چنداني به آراستن ندارند و ضمن مرطوب كردن پوستشان ترجيح ميدهند پاره اي به پوستشان رنگ بدهند. اين جور كرم‌پودر طبيعي‌ترين موقعيت ممكن را روي پوست ساخت مي‌نمايد.
 
كرم پودر بالشتياين گونه كرم‌پودر مايع ميباشد و پوشانندگي ضعيفي داراست، البته بسيار پرطرفدار ميباشد. به راحتي مي‌قدرت اين كرم‌پودر را روتوش كرد و اختلال پوستي دورازشوخي توليد نمي‌نمايد. كرم‌ پودر كوسني هم پا با اسفنج به كار گيري مي‌گردد.
 
كرم پودر سرميواحد سنجش پوشش‌دهي كرم‌ پودرهاي سرمي ضعيف ميباشد. اين مدل كرم‌پودرها معمولا لك‌ها را چندان محو نمي‌نمايد، اما معيار چين و چروك را كاهش مي دهد. در واقع، اين جور كرم‌ پودر به‌ ادله مدل بافتي كه دارااست به عمق چين‌ها نفوذ كرده و با لبريز كردن شيارها چين و چروك را محو مي كند. طولاني تر كرم‌پودرهاي سرمي دربردارنده تركيبات ضد‌پيري و مواد سپيد‌كننده و پر‌نور‌كننده پوست ميباشند. اين جور كرم‌پودر بايستي با احتياط روي جاي آسيب مصرف شود.
 
كرم پودر كرميكرم‌ پودرهاي كرمي هم مانند گونه هاي غليظ خامه‌اي كه معمولا براي گريم به كار گيري ميشوند، پوشانندگي نيكي دارا‌هستند. شالوده آن‌ها روغني ميباشد و معمولا ضمن ماندگاري بالا، معالجه قابل قبولي براي پوست‌هاي كم آب ميباشند. با وجود اين سفارش ميكنيم تحت كرم‌پودر مدام از قابل انعطاف‌كننده يا اين كه مرطوب‌كننده به كارگيري فرماييد.
 
كرم پودر خميرياين مدل كرم‌پودرها هم پوشانندگي ضعيفي دارا هستند و چندكاره محسوب مي گردند. در عين رنگي‌بودن و پوشاندن نسبي لك‌هاي رخ، مرطوب‌كننده ميباشند و دربردارنده ضد‌آفتاب و ادغام‌هاي آنتي‌اكسيدان و ضد‌چروك‌اند. اين گونه كرم‌پودر شايسته ترين دسته براي به كار گيري روزمره ميباشد.
 
كرم پودر معدنيپوشانندگي بسيار ضعيفي دارا هستند. بافت آنان پوست را قابل انعطاف و لطيف مي‌نمايد و فارغ از ادغام‌هاي شيميايي و رنگ و اسانس ميباشند، براين اساس معمولا مطلوب پوست‌هاي حساس‌اند. ميتوانيد از نوعي از كرم‌پودر كه پوشانندگي كاركشته‌تري داراست روي اين مدل پودر ياري بگيريد، البته در صورتيكه پوست بي آبي داريد، اين فعاليت را نكنيد. اين پودر را به امداد فرچه يا اين كه اسفنج مي بايست روي پوست بزنيد.


برچسب: بهترين كرم پودر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۹:۲۱:۰۹ توسط:عباسي موضوع:

اشكال پودر براي فيس چين و چروك

 بهترين كرم پودر
در‌حالتي كه ميخواين به مادربزرگاتون امداد نماييد كه خيلي خوشتيپ و قشنگ باشن اين متن و از دست ندين. هركسي توي هر سن و سالي حق داره كه پيرو زيبايي باشه، ابدا به اشخاص ميانسال و كهن سال فاميلتون اذن ندين كه بگن از ما ديگه قبل، زيرا به هيچ عنوان اينطور وجود ندارد زيبايي براي هر خانومي توي هر سني منجر ميشه روحيه ي بهتري داشته باشه، پس دريغ نكنين!
ميكاپ خانم هاي كهن سالميدونين كه خانوما هنگامي سن شون بالا ميره خواه ناخواه چين و چروك هايي روي پوستشون ميفته كه با يه پيرايش پوست خوب وكرم پودر عالي ،كه صد رد صد ضد چروك باشه به راحتي پوشش داده ميشه و به هيچ عنوان درباره با اين پوست ها جاي نگراني وجود ندارد. بعداز كرم پودر گزينش درست يه كانسيلر مطلوب با پوشش دهي بالا خيلي مهمه، به مادرا و مادربزرگ هاي مهربونتون بگين كه كانسيلر رو صرفا براي پايين ديده به كارگيري نكنن تمامي ي بخش هاي تيره ي رخ به كانسيلر و خوب پخش شدنش روي رخ نياز داره.


نكته: اشكال پودر براي فيس چين و چروك دار ممنوع ! اعتقاد و باور نمائيد به هيچ عنوان جلوه ي خير نخواهد داشت پس اگه سنتون بالا رفت و يا اين كه خواستين به فرد سن بالا تو اين قضيه امداد نماييد بگين كه اسباب و اثاث آرايشي پودري رو حتي الامكان كنار بذارن و يا اين كه چنانچه به اسباب آرايش و پيرايش پودري عشق و علاقه دارن پيگمنت دهي بالاي اين اسباب و اثاث رو در حيث بگيرن و نكته ي انتها اينه كه رنگ هاي تيره سن رو فراتر و پوست رو ناهموار خيس نشون ميدن اين مساله رو از خاطر نبرين!
استايل خانم هاي پيراولي نكته ي مهم توي استايل خانم هاي پير اينه كه نوع گيسو و رنگ مو صحت رو گزينش كنن. برخي از  خانوماي كهن سال تاءمل ميكنن درصورتي كه موهاشونو بلند كنن و رنگ تيره بذارن اونا رو جوون خيس نشون ميده در حالتي كه كه‌اين يه گزينش غلطه! جوون خيس چشم شدن خيلي هم اهميت نداره مهم زيباييه از اين رو خانوماي پير بهتره كه موهاشونو كوتاه كنن و از رنگ هاي پر‌نور به كارگيري كنن و از جور موهاي صاف بپرهيزن زيرا اكثر اوقات تو اين سن موها معدود پشت شدن پس پيتاژ كردن گيسو و موهاي خرد گرديده براي اون ها خيلي مطلوب تره.


دومي نكته راجع‌به مدل جامه پوشيدن و استايله ! كه بايستي علاوه بر اينكه مطلوب سن و سال فرد باشه، در عين اكنون خوشگل باشه. در حالتي كه خانومي كه توي ميانسالي عشق به سنت شكني و پوشيدن خرقه هاي خنده رو داره اون خانوم رو تحقير نكنين زيرا قطعا خانومي نو گرا، نترس و با عزم ست.


ولي در صورتيكه ما بخوايم پيشنهادي به شما بديم براي خرقه پوشيدن جامه هاي گشاد و خيلي ريلكس رو توصيه نميكنيم. ولي خب به صورت كلي موقعيته كه ايجاب مي كنه هر فرد كهن سال، تو چه قوانيني، چه لباسي رو تعيين كنه. بهتره كه اشخاص پير توي مهموني هاي محاوره اي و مهاجرت ها طاقت فرسا نگيرن و از هر اكسسوري و هر رنگ لباسي كه دوست دارن به كار گيري كنن.


در غايت كت و دامن، خرقه هاي خوش دوخت و بي آلايش ي بلند، شلوار هايي كه نسبتا گشاد ميباشند وكيف هاي  كوچك و كفش هاي بي آلايش ي پزشكي براي يك بانوي ميانسال شايسته ترين مورد ها در هر فصلي مي باشد.


برچسب: بهترين كرم پودر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۲۱:۴۱ توسط:عباسي موضوع:

از آسپرين استعمال نمائيد:

همينطور ميتوانيد از پك يخ كه خوب در حوله پيچيده گرديده به كارگيري فرمائيد، در حالتي كه ميخواهيد از كمپرس تر اجتناب نماييد.

 بهترين كرم پودر

همينطور مي‌توانيد يك دستمال خزينه مرطوب را براي چندين دقيقه در يخچال فريزر بگذاريد تا گذشته از اينكه آن را به طور خويش فشار دهيد، آن را خنك فرماييد.

از پارچه سرد و يا اين كه سرد استعمال نكنيد.

از دكتر معالج خويش در رابطه تجويز خوراكي سوال نمائيد:

 

داروهاي تجويزي, التهاب پوست را كاهش مي‌دهند و چنانچه تجويز مي‌شوند كه هيچ يك از معالجه هاي قرمزي و معالجه هاي طبيعي براي شما كارساز نباشد. به دكتر خويش بگوييد كه در شرايطي كه حامله ميباشيد, ممكن ميباشد حامله گرديد, موقعيت طبابت ديگري داريد يا اين كه از داروهاي ديگري استعمال ميكنيد.

 

پزشك معالج شما ممكن ميباشد داكسي سايكلين را تجويز نمايد، كه يك آنتي بيوتيك خوراكي شناخته گرديده براي كاهش التهاب ميباشد. يك ورژن با دوز تحت از داكسي سايكلين, كه تحت عنوان دارو شناخته ميگردد, در بالا با دوز بالا براي آغاز دارو در سيستم شما تجويز مي‌شود, ولي آن گاه به سطح هاي دوز حافظ مي‌رسد.

داكسي سايكلين خير صرفا قرمزي بلكه جراحت هاي قرمز‌رنگ هم پا با روزاسه را معالجه مي‌كند.

اكثري از داروهاي تجويزي نيز وجود دارا‌هستند، از پزشكتان بپرسيد كه براي وضعيت يگانه شما بهتر ميباشد يا اين كه نه، اين موردها با براي روزاسه خفيف تجويز ميشود.

از كارشناس پوست خويش در خصوص معالجه هاي ليزري سوال نمائيد:

 

اين معالجه اكثر وقت ها به وسيله بيماران براي امداد به كاهش قرمزي براي عصر هاي بيشتر نسبت به بقيه تيمارها به كار گيري ميگردد. اين قادر است به رگ هاي خوني قابل توجهي روي رخ, گردن و قفسه سينه ياري دهد، اين شيوه درماني براي بهبود پوست و پر‌نور شدن آن فيس مي‌گيرد.

 

معالجه ليزري ممكن ميباشد سبب ساز حزن و درد شود, البته داروهاي موضعي و گوني هاي يخ مي‌توانند براي كاهش غم به فعاليت مراحل.

اين معالجه فقط يك عصر معالجه وجود ندارد, بلكه در فواصل وقتي 8 هفته اي انجام ميشود، چهت نيل به شايسته ترين فيض يك‌سري نشست ارتفاع ميكشد و احتمالاً اضافه شركتهاي بيمه پايين پوشش قرار نمي دهند.

اين نحوه اكثر اوقات هنگامي آيتم به كار گيري قرار ميگيرد كه يك مريض قرمزي مداوم دارااست و به معالجه هاي سهل وآسان خيس ديگر جواب نداده ميباشد.

از آسپرين استعمال نمائيد:

 

اسيد ساليسيليك جانور در آسپيرين رگ هاي خوني را منقبض ميكند و تورم فيس را به نيكي كاهش مي‌دهد. براي توليد يك ماسك موضعي, يك قرص آسپرين را نصف نمائيد. يكسري قطره آب را با پودر سپيد درون قرص تركيب فرمائيد تا خميري صورت بگيرد. اين خمير را مستقيماً به آكنه خويش بماليد. به برهه زماني 10 دقيقه با بانداژ چسبي بپوشانيد.


برچسب: بهترين كرم پودر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۲۵:۴۷ توسط:عباسي موضوع:

زنان كهن سال چه‌طور آرايش و پيرايش نمايند؟

 بهترين كرم پودر
آراستن زنان كهن سال مي بايست طوري باشد كه جلب دقت نكند يعني آرايشي به طور كامل ملايم كه آنان را تنها مقداري برنا خيس نمايد.ترفندهاي پيرايش زنان پيربا فراتر رفتن سن و نمايان شدن چروك هاي ريز و درشت روي پوست به تامل كشف كردن راه و روش هايي مي‌افتيم كه بتوانيم آن‌ها را از نگاه ساير نهفته كنيم و فيس مان را هنوز برنا نشان بدهيم.به همين عوارض كارشناسان ما قصد دارا هستند ترفندهاي تازه آرايشي را براي برنا خيس نشان دادن فيس برايمان بازگو نمايند.


زنان كهن سال چه‌طور آرايش و پيرايش نمايند؟مري گرين ول، آرايشگر ماهر، ميگويد:راستش را بخواهيد در زيبايي هيچ راه و روش واقعي براي برنا خيس شدن نيست. شما هميني مي‌باشيد كه مي باشيد و بايستي خودتان را به همين فيس پذيرش فرماييد ولي فقط كاري كه ميتوانيد انجام بدهيد اين ميباشد كه در شايسته ترين شرايط ظواهر خويش باشيد. پس در صورتي اين شايسته ترين شرايط را پيدا كرديد، به آن بچسبيد و ديگر آن را رها نكنيد.
ما 5 گزينه از كارهايي كه به نظرمان تا حدي مؤثر مي آمد را در پايين براي شما آورديم تا در سن فراتر هم ديدني و سرحال به حيث برسيد.
5 نكته كوتاه آرايشي براي خانم هاي كهن سال . با ما يار و همدم گرديد تا به شما نشان دهيم پير ترها چه طور آرايش و پيرايش مي‌كنند؟


آرايش و پيرايش مطلوب زنان پير1_ كهن سال ترها از اثاثيه آرايشي كرمي براي فيس خويش به كار گيري فرمائيد. مدل پودري براي پير ترها سبب اضافه نشان دادن بافت رخ شما مي گردد.2_از رژلب به عبارتي رنگ لب هايتان به كار گيري فرمائيد.3_ ابروهاي خويش را با خودكار ابرو مانند عصر جواني هايتان مالامال پشت نشان ندهيد. اين طبيعي ميباشد از سن 50 سالگي ابروها نادر موي شوند.4_ از سايه ديده به كار گيري نكنيد يه خرده ريمل مژه و خط ديده براي كهن سال ترها كافي ميباشد.5_ پير ترها مي بايست از كرم هاي مرطوب كننده رنگي به كار گيري نماييد كه با رنگ پوست شما تماما يكسان ميباشد.


برچسب: بهترين كرم پودر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۴۶:۳۸ توسط:عباسي موضوع:

ارايش يكي‌از گرفتاري‌هاي اصلي خانم‌ها

 بهترين كرم پودر
يكي‌از گرفتاري‌هاي اصلي خانم‌ها اين ميباشد كه براي ضيافت شب و مجلس چطور پيرايش نمايند كه در عين آساني، شيك به حيث برسند. براي اين خواسته تكنيك‌هاي بي آلايش‌اي موجود هست كه قدم به قدم شمارا با آن آشنا مي كنيم.
۱ -از يك كانسيلر (پر‌نور كننده حريم ديده )پر‌نور‌خيس از پوست خويش به كار گيري فرمائيد !آن را با دست يا اين كه فوم منحصر در حوالي ديده يا اين كه گودال پايين ديده بماليد. در صورتيكه كانسيلر شما از نوعي ميباشد كه پس از به كارگيري شرايط ناخوشايندي ساخت ميكند پيشين از آن قطعا از كرم به دور ديده به كارگيري فرماييد .
۲-از كرم پودري به كارگيري فرماييد كه دقيقا همرنگ پوستتان ميباشد !كرم پودر را به طور نقطه‌اي در راءس و حريم رخ خويش بگذاريد و بعد از آن بوسيله انگشت يا اين كه فوم منحصر به فرد به حريم محو نمائيد تا تمام فيس شمارا بپوشاند .
۳ – جهت ماندگاري اضافه كانسيلر و كرم پودرتان از پنكيك استعمال فرمائيد. اما در مصرف پودر زياده‌روي نكنيد زيرا خطوط صورت را عميق‌خيس نشان ميدهد.
۴ -نوبت ابروهاست !به جاي خودكار ابرو از سايه‌هاي پودري به كارگيري فرماييد كه موقعيت طبيعي‌تري به ابروي شما مي دهد. اين عمل را با برس‌هاي منحصر ابرو انجام دهيد .
۵ -از سه رنگ پر‌نور، ميانگين و تيره براي سايه ديده خويش استعمال فرمائيد! از سايه تيره صرفا براي خط بالاي پلك به طور خطي نازك و در بالاي مژه‌ها، از سايه ميانگين براي روي پلك و از سايه پر‌نور براي حوزه‌ تحت ابرو ياري بگيريد.
۶-نوبت خط ديده ميباشد !با به كار گيري از يك خودكار ديده در پايين پلك پاييني خويش خطي به تناسب دو سوم از ارتفاع ديده ساخت نماييد و در صورتيكه ميخواهيد نگاهي تيره‌خيس داشته باشيد كل پايين پلك پاييني خويش، خط را ادامه دهيد. بر روي پلك بالايي خويش نيز خط را در تمام مسير پلك بكشيد.
٧-به مژه‌هاي بالايي و پاييني خويش ريمل بزنيد !اين عمل را خيلي با توجه انجام دهيد و تنها به راز مژه‌ها ريمل بزنيد تا توليد جمع نكند.
۸ -لبخند بزنيد تا برجستگي سيرتكامل شما پديدار شود. آن‌گاه رژگونه را رو يا اين كه ذيل آن به كارگيري نمائيد. خط رژگونه نبايد تا ميانه ديده‌ها ادامه پيدا نمايد. دراين‌صورت ظاهري نازيبا پيدا مي كنيد. خط رژ سيرتكامل را كوتاه بكشيد.
٩- از رژ لبي استعمال فرمائيد كه مطلوب رنگ پوست شماست و جلوه‌اي بسيار عالي از شمارا به اكران مي گذارد.
١٠- خط لب را پس از زدن رژ لب استعمال نمائيد خير گذشته از آن .در حالتي‌كه لب‌هاي ظرافت داريد خط را خارج از خط لب خودتان بكشيد. ولي در‌اين فعاليت افراط نكنيد.
هيچ گاه از خط لب‌هاي تيره استعمال نكنيد. از خط لبي به كارگيري فرماييد كه رنگ مشابهي با رنگ رژ لب‌ شما داشته باشد.
فراموش نكنيد شما حتي سواي پيرايش زيباييد البته با اين تكنيك‌ها زيباتر خواهيد شد! به خودتان افتخار فرمائيد! به ضيافت برويد و از آن لذت ببريد!


برچسب: بهترين كرم پودر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۲:۱۵ توسط:عباسي موضوع:

ُبشس

بيشيل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۱۵:۰۱ توسط:عباسي موضوع: